channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec


b. Kierownik Katedry, profesor emerytowany
Pok. 408  Z,  tel. 713680352
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stopnie i tytuły naukowe

 • 1971 magister matematyki, specjalność zastosowania matematyki, Uniwersytet Wrocławski,
 • 1976 doktor nauk ekonomicznych  za rozprawę doktorską „Aproksymacja i prognozowanie procesów losowych” AE  Wrocław,
 • 1990 doktor habilitowany nauk ekonomicznych  w oparciu o monografię  „Modele aproksymacyjne w ekonomii”, AE Wrocław,
 • 1998 tytuł profesora nauk  ekonomicznych
 • 2003 stanowisko profesora zwyczajnego  


Ogólna charakterystyka problematyki badawczej

 • Ubezpieczenia majątkowe i osobowe,
 • Ubezpieczenia na życie,
 • Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń,
 • Finanse ubezpieczeń,
 • Metody aktuarialne,
 • Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa


Sprawowane funkcje

 • 1990-2002 członek senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,
 • 1990-1996 prodziekan wydziału Zarządzania i Informatyki AE Wrocław,
 • 1996-2002 dziekan wydziału Zarządzania i Informatyki AE Wrocław,
 • Od 15.02.2006  kierownik Katedry Ubezpieczeń UE Wrocław,
 • 1994-1996 kierownik i opiekun naukowy Studium Podyplomowego „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej”,
 • 2005-2011 opiekun naukowy Studiów Podyplomowych: „Ubezpieczenia gospodarcze”, „Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem”, „ Doradca finansowy”, „Ubezpieczenia i doradztwo finansowe”,
 • 1998-2000 członek rady nadzorczej PZU SA,
 • Od 2010 roku członek rady nadzorczej spółki giełdowej Europejskie Centrum Odszkodowań,
 • Od 2006 roku członek Rady Programowej czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe”,
 • Od 2008 roku członek Rady Naukowej czasopisma „Rozprawy ubezpieczeniowe”,
 • Od 2009 roku członek Rady Programowej serii „Ubezpieczenia” w wydawnictwie Poltext,
 • Od 2009 roku członek Jury Konkursu na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych.
 • Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN w latach 2003-2008,
 • Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN w latach 2008-2010.

 

Kształcenie kadr naukowych

 • Promotor 13 rozpraw doktorskich z zakresu ubezpieczeń,
 • Recenzent 30 rozpraw doktorskich,
 • Recenzent w 9 przewodach habilitacyjnych,
 • Recenzent występujący 5 razy w ocenie dorobku ubiegających się o tytuł profesora lub stanowisko profesora


Nagrody i wyróżnienia

 • Srebrny krzyż zasługi 1997,
 • Nagroda indywidualna Ministra II stopnia  za rozprawę doktorską, 1977 rok
 • Nagroda indywidualna Ministra I stopnia  za książkę profesorską „Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny”, 1998 rok,
 • Nagroda Ministra zespołowa I stopnia  za książkę „Ubezpieczenia, Ryzyko i Rynek”, 2003 rok
 • 26 nagród Rektora

 

Zrealizowane projekty badawcze i granty

 • Kierownik projektu badawczego własnego finansowanego z środków M.N i Sz.W. : „Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń w działalności gospodarczej” nr 1 H02B02629 zrealizowany w latach 2006-2007
 • Kierownik projektu badawczego własnego finansowanego z środków M.N. i Sz. W. „Ryzyko i efektywność funkcjonowania ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce” nr N N113 182439 realizowany w latach 2010-2013
 • Kierownik projektu badawczego własnego zespołowego finansowanego ze środków KBN „Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń” nr 5 HO2B 01821, zrealizowany w latach 2002-2003,
 • Kierownik projektu badawczego własnego zespołowego finansowanego ze środków MNiSz.W „Zarządzanie ryzykiem w polskich firmach ubezpieczeniowych prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych” nr 1HO2D 01512, zrealizowany w latach 1998-1999,
 • Kierownik projektu badawczego własnego zespołowego finansowanego ze środków MNiSz.W „ Analiza i metody zmniejszania ryzyka w polskim systemie ubezpieczeń majątkowych wynikającego z umów ubezpieczeń o wysokim wskaźniku szkodowości” nr 1 P11 006507  zrealizowany w latach 1995-1996
 • Kierownik 8 grantów promotorskich.


Wybrane publikacje

Książki

 1. Autorstwo rozdziału 10 „Składki w ubezpieczeniach na życie” str.276-308 w podręczniku „Matematyka finansowa”, red. ( K. Piasecki, W. Ronka-  Chmielowiec) wyd. Beck, Warszawa 2011
 2. Autorka dwóch rozdziałów w książce „Ubezpieczenia” ( red. J.Handschke. J. Monkiewicz) wyd. Poltext Warszawa, 2010 Rozdz. 6 Zarządzanie ryzykami przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, str. 187-222, Rozdz. 10 Reasekuracja w działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, str. 321-344,
 3. Autorstwo rozdziału "Insurance in risk management" str. 56-75 w monografii „Risk Management” (red. J.Monkiewicz, L.Gąsiorkiewicz) wyd. Warsaw University of Technology, 2009r.,
 4. współautorstwo rozdziału (50%, Marta Borda ) Changes and New tendencies on the Polish insurance market w “The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries” wyd. Vilnius University, 2010,
 5. Autorstwo rozdziału Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie str. 47-67 w „Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji” (red. L.Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz), wyd. Beck Warszawa 2010
 6. Redakcja naukowa monografii „Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne” wyd. UE Wrocław 2010
 7. Redakcja naukowa monografii „Ubezpieczenia gospodarcze” wyd. UE Wrocław 2010,
 8. Redakcja naukowa monografii „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” wyd. UE. Wrocław 2008,
 9. Redakcja naukowa i autorstwo 2 rozdziałów w monografii „Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej” , wyd. UE Wrocław 2009  
 10. Metody aktuarialne, (red. i współautor) PWN, Warszawa 2006,
 11. Ubezpieczenia – rynek i ryzyko, (red. i współautor) PWE, Warszawa 2001,
 12. Autor części III „Zarządzanie ryzykiem zakładzie ubezpieczeń” w monografii „Zarządzanie ryzykiem” (red. K. Jajuga), wyd. PWN Warszawa 2007,
 13. „Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach”,  monografia wyd. AE 2003,
 14. „Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach” (redakcja naukowa i współautorstwo), wyd. AE Wrocław, 2000,
 15. Ryzyko w ubezpieczeniach – metody oceny, monografia wyd. AE, Wrocław 1997,
 16. Modele aproksymacyjne w ekonomii, monografia 1989, nr 464, AE Wrocław,

 Artykuły

 1. Analiza zmian na polskim rynku ubezpieczeniowym, Prace Naukowe UE Kraków, 2011 str. 221-235,
 2. Ubezpieczenia komunikacyjne jako podstawowe produkty ubezpieczeniowe sprzedawane na polskim rynku ubezpieczeniowym, Studia ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice 2011
 3. Metody matematyczne w dydaktyce  ubezpieczeń na studiach ekonomicznych, Prace Naukowe UE Wrocław „Dydaktyka matematyki” str. 59-66 (współautor 50%) 2011,
 4. Wybrane problemy pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń, artykuł , str. 181-190 w „Dylematy Ekonometrii” (red. J. Biolik), Prace Naukowe AE Katowice 2009
 5. Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym, str. 251-264 w „Studia Ubezpieczeniowe” (red. J. Handschke), Zeszyty Naukowe nr 127 UE Poznań 2009,
 6. Ryzyko zakładu ubezpieczeń a ryzyko ubezpieczeniowe w Szkice o ubezpieczeniach, Zeszyty Naukowe nr 75 AE Poznań 2006r. str.165-178
 7. Ryzyko zakładu ubezpieczeń i jego pomiar w czasopiśmie ogólnopolskim Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 11/12 2006r. Warszawa,
 8. Selected Methods of Credibility Theory and its Application to Calculating Insurance Premium in Heterogeneous Insurance Portfolios, (współautor 50% Ewa Poprawska), w Innovations in Classification, Data Science and Information Systems, Springer Verlag str. 490 -497  2004r.
 9. Quantitative Mathematical-Statistical Methods in Education of Insurance on the University of Economics,  Education of Quantitave Mathematical-Statistical on the Universities of Economics,  Referring to Future Needs, wyd. University of Economics, Bratyslava, str. 15-22  2004r.,
 10. Ryzyko zakładu ubezpieczeń i metody zarządzania nim,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie”, nr 462, str. 187-198  2007r.,
 11. Wybrane metody pomiaru ryzyka zakładu ubezpieczeń, Prace Naukowe AE Kraków, „Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych”, str. 175-185, 2007 r.,
 12. O aproksymacji procesu losowego elementarnymi procesami losowymi, Przegląd Statystyczny nr ½, 1979,
 13. O zbieżności pomiarów, Przegląd Statystyczny nr 1 1986,
 14. O zbieżności wielkości przybliżonych, Przegląd Statystyczny nr 2 1986,
 15. Approximation of random functions, w “Proceedings of the 40th Session International Statistical Institute, Warsaw `1975, vol. 4 s. 277-281