channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

dr Marta Borda

 

Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Praca doktorska pt. "Ryzyko i metody jego oceny w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń na życie" – obroniona w 2004 r. – promotor: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Handschke, prof. dr hab. Wiesław Pluta.

W 2006 r. praca ta otrzymała III nagrodę w kategorii prac doktorskich V edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową.

Od 2005 roku asystent, od 2006 roku adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń.


Zakres badań naukowych:

  • prywatne ubezpieczenia zdrowotne
  • metody finansowania ochrony zdrowia
  • ubezpieczenia emerytalne
  • ubezpieczenia na życie


Wybrane publikacje:

Voluntary health insurance as a method of health care financing in European countries, „International Journal of Economics and Finance Studies”, 2011, Vol. 3, No. 1, s. 119-127.

 

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” nr 11, 2011, s. 96-105.

 

Medical Savings Accounts – in search of an alternative method of health care financing, “Business and Economic Horizons”, Vol. 6. No 3, September 2011, s. 54-65.

 

Changes and new tendencies on the Polish insurance market, współautor Wanda Ronka-Chmielowiec, „The Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries”, International Conference Proceedings, Vilnius University 2010, s. 294–301.

 

Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 2, 2010, s. 151-164.

 

Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej, pod red. W. Ronki-Chmielowiec, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, rozdziały: 1.3, 3.1., 3.4. (współautor), 4.3. (współautor), 4.4. (współautor), 6 (współautor).

 

Współpłacenie w finansowaniu ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich, „Finanse 2009- Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 546, Ekonomiczne problemy usług Nr 36, s. 15–22.

 

The role of private health care financing in the Central and Eastern European countries, “Economics”, Research papers, Vilnius University Publishing House 2008, vol. 83, s. 100-109.

 

Charakterystyka wybranych produktów ubezpieczeń osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej, współautor Ewa Poprawska, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, pod red. B. Kołosowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 629–638.

 

Wybrane aspekty finansowania ochrony zdrowia w krajach europejskich, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007, s. 585–594.

 

Analiza wykorzystania ubezpieczeń gospodarczych w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, współautor – Ilona Kwiecień, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3/4, 2007, s. 18-30.

 

Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Wrocław 2006.

 

Application of classification methods to the evaluation of Polish insurance companies, współautor Patrycja Kowalczyk-Lizak, w: „Innovations in Classification, Data Science and Information Systems”, pod red. D. Baier, K.-D. Wernecke, Studies in Classification, Data Analysis and Knowledge Organization, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg 2005, s. 427-434.