channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

dr hab. Ilona Kwiecień, prof. UE


 

Kierownik Katedry/ Director of Department

pok. 408 Z

https://www.researchgate.net/profile/Ilona-Kwiecien


Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Praca doktorska: "Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej" - 2002r. - promotor: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. Tadeusz Sangowski.

Praca habilitacyjna: "Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej" - 2015r.; uchwała RW 2016r.


Doświadczenie zawodowe:

- adwokat przy Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu (obecnie), wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, wykładowca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu, broker ubezpieczeniowy (2003-2014)

- recenzent w m.in:  Prawo Asekuracyjne wyd. Fundacja Prawo Ubezpieczeniowe; Rozprawy Ubezpieczeniowe KOnsument na rynku Usług Finansowych, wyd. Rzecznika Finansowego i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej,

- członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics). 

A graduate of the Faculty of Law at the University of Wrocław and doctoral studies at the Faculty of Management and Computer Science at the University of Economics.
Doctoral dissertation: "Insurance as a method of risk management in business" - 2002. - promoter: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, reviewers: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. Tadeusz Sangowski.
Post-doctoral thesis: "Economic analysis of pain & suffering claims under liability insurance" - 2015; 2016.

Attorney; Lecturer in postgraduate studies in the field of insurance and risk management, lecturer at the District Bar Council in Wałbrzych, reviewer in Insurance Dissertations ed. Financial Ombudsman and Insurance Education Foundation, insurance broker, member of the Polish Economic Association of Law Analysis (Law & Economics).


Zakres badań naukowych/scientific research:

  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / liability insurance
  • ekonomiczna analiza prawa/law & economics
  • ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe / motor and transport insurance
  • likwidacja szkód, odszkodowania, zarządzanie roszczeniami / loss adjusting, claims management
  • wycena szkód na osobie / bodily injuries claims quantification
  • misseling produktów ubezpieczeniowych / misseling in insurance
  • ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem / risk management & insurance
  • ubezpieczenia dla przedsiębiorstw / business insurance
  • ubezpieczenia finansowe / financial insurance


Wybrane publikacje/selected publications:

Pozycje książkowe - własne:
Kwiecien I., Borda M., Grima S. (ed.) (2020): Life Insurance in Europe. Risk Analysis and Market Challenges; Springer

Kwiecień I. (2015): Ekonomiczna analiza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie za szkody na osobie z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej; UE Wrocław (monografia habilitacyjna)

Kwiecień I. (red) (2011):  Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku.; Wyd.Poltext 2011 - redakcja książki oraz rozdziały: 3.1 - 3.3, 3.4.2.7, 3.4.3; 4, 8.1

Kwiecień I. (2010): Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej; Wyd. C.H. Beck, Warszawa

 

Artykuły w czasopismach lub rozdziały w monografiach /wybrane/

https://www.researchgate.net/profile/Ilona-Kwiecien

Kwiecień I. (2017) Szkody na osobie w Polsce – morfologia zjawiska; w. Monkiewicz J., Monkiewicz M.: Szkody osobowe z oc  komunikacyjnego w poszukiwaniu nowych rozwiązań, Poltext 2017, s. 47-72

Jędrzychowska A., Kwiecień I., (2017): Problematyka wyceny roszczeń – renty i zadośćuczynienie; w: w. Monkiewicz J., Monkiewicz M.: Szkody osobowe z oc  komunikacyjnego w poszukiwaniu nowych rozwiązań, Poltext 2017 s. 111-140

Kwiecień I. (2016): w: Ronka-Chmielowiec W. (2016): Ubezpieczenia, CH Beck, rozdziały: Umowa i stosunek ubezpieczenia s. 53-74; Specyfika ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowy, s. 319-324; Ubezpieczenia mienia s. 344 – 348; Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej, s. 349 – 360; Ubezpieczenia transportowe i budowlano-montażowe, s. 429 – 440; Ocena i wybór produktów ubezpieczeniowych, s. 462-466

Jędrzychowska Anna, Kwiecień Ilona (2015): Classification of Work-related Accidents as the Basis of Analysis of Employer's Liability Risk and Insurance Decisions, w: European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference / Kajurová Veronika, Krajicek Jan ( red. ), 2015, Masaryk University, ISBN 9788021079625, ss. 238-245

Kwiecień I., Jędrzychowska A.(2014): Renty z tytułu szkód na osobie - tendencje i wyzwania w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej; w: Współczesne wyzwania z bankowości i finansach; Problemy Zarządzania, vol. 12, nr 4 (48), t. 1, Wydawnictwo naukowe WZ UW, 2014, Warszawa

Kwiecień I., Poprawska E., Jędrzychowska  A. (2014): Third party liability claims on the Polish insurance market-a study of market trends and social attitudes; Business and Economic Horizons (BEH) 10 (1), p. 18-42

Kwiecień I. (2014): Ekonomiczna wycena wartości życia dla celów miarkowania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, w: Kaczała, M., Lisowski, J., Osak, M. (red.) Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s. 77-91

Kwiecień I., Jędrzychowska A. (2013): Ekonomiczne aspekty kompensacji szkód osobowych o charakterze majątkowym na tle zagranicznych rozwiązań systemowych – ze szczególnym uwzględnieniem problemu utraconych dochodów;  Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 14 (1/2013), Wydawnictwo Rzecznika Ubezpieczonych I Funsdacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa; str. 5-27

Kwiecień I., Wąsewicz M.(2013): Czynniki ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych w Polsce. w:  Wyzwania dla rynków ubezpieczeń w świetle sutuacji na globalnych rynkach finansowych, red. T. Michalski, OW SGH 2013; str. 137 do 159

Kwiecień I. Poprawska E. (2011): Motor third party liability insurance - polish market in connections to European trends; INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES Vol 3, No 2, 2011 ISSN: 1309-8055 (Online)

Kwiecień I. (2010): Growing importance of liability risk - current world tendencies and their impact on business entities and insurance market in Poland; w: The Global Challenges for Economic Theory and Practice in CEE Countries Vilnius University, 2010, s. 205

Kwiecień I. (2010): Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU Warszawa, 2010 nr 4, s. 5-28

Kwiecień I. (2010): Kultura roszczeniowa - dynamika zjawiska w kontekście odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń, Rozprawy Ubezpieczeniowe Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 2010, zeszyt 9 (2/2010), s. 7-20

Kwiecień I. (2009): Czyste straty finansowe - ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki.; w: Wiadomości Ubezpieczeniowe nr 4, PIU, Warszawa  2009, s. 63 – 76

Kwiecień I. (2009): Czynniki zmian i tendencje na polskim rynku w zakresie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych w: Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (red. Sułkowska W.); Studia i Prace UE w Krakowie nr 7; Kraków 2009, s. 147-156

Kwiecień I. (2009): Ubezpieczenie ryzyka odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, w: Studia ubezpieczeniowe red. Handschke J., Zeszyty naukowe nr 127, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009, s.337 - 346

Kwiecień I. (2009): Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych; analiza oferty na polskim rynku, w: Finanse 2009; Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Ekonomiczne problemy usług - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 161-171

Ocena ubezpieczenia jako metody zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe nr 1200 UE we Wrocławiu, Wrocław 2008 (s. 357-366)

Rola ubezpieczeń w zarządzaniu nieruchomościami (współautor Dominik Brach); w:, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia. Tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 1197, Wrocław 2008

Składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych i czynniki ją kształtujące, (współautor W. Ronka-Cmielowiec, E.Poprawska), w: Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie., Biblioteka Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, lipiec 2008 s. 14-22

Uwagi w kwestii ubezpieczenia ryzyka odpowiedzialności podmiotów gospodarczych, Współczesne finanse, red. B. Kłosowska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008 (s. 677-686)

Motor insurance market in Poland in connection with global trends, (współautor W.Ronka-Cmielowiec, E.Poprawska), Economic Transformation of Central and Eastern European Countries - Conference proceedings Wilno 2008 (s. 356-366)

Analiza wykorzystania ubezpieczeń gospodarczych w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw (współautor Marta Borda); w: Wiadomości Ubezpieczeniowe marzec/kwiecień 2007, wyd. PIU, Warszawa (s. 18-30)