channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

dr Ewa Poprawska

 

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na AE we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki.

Praca doktorska pt. "Modelowanie ryzyka katastrof na potrzeby rynku ubezpieczeniowego" obroniona na Wydziale ZI, AE we Wrocławiu w 2006r. - promotor: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (UE we Wrocławiu), prof. dr hab. Mirosław Szreder (Uniwersytet Gdański).

Od 2006 roku asystent, od 2007r. adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń.

 

Zakres badań naukowych:

  • ryzyko katastrof,
  • metody aktuarialne,
  • modelowanie i zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
  • zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń.

Wybrane publikacje:

Książki

"Metody aktuarialne", Wanda Ronka-Chmielowiec, Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, PWN Warszawa 2006

"Zastosowanie metod ilościowych w analizie i ocenie ubezpieczeń dla działalności gospodarczej", Wanda Ronka-Chmielowiec red., Marta Borda, Patrycja Kowalczyk, Ilona Kwiecień, Katarzyna Kuziak, Daniel Papla, Ewa Poprawska,     wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009

"Współczesna bankowość hipoteczna" (red. Anna Szelągowska), CedeWu, Warszawa. 2010, str. 85-92 (rozdział 5), 2010
Rozdział 5: "Odwrócona hipoteka (reverse mortgage)" – Ewa Poprawska, Patrycja Kowalczyk  

"Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Analiza rynku"; Ilona Kwiecień (red.), Poltext 2011
Rozdział 9: "Wpływ szkód osobowych z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC na gospodarkę finansową zakładów ubezpieczeń" – Ewa Poprawska, Anna Jędrzychowska

Artykuły naukowe

Motor third party liability insurance - polish market in connections to European trends, ( współautor I.Kwiecień); INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES Vol 3, No 2, 2011 ISSN: 1309-8055 (Online) 2011

New factors of risk in life insurance – trends and problems in Central and Eastern European countries; Conference proceedings „Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, Vilnius University Publishing House, Vilnius University, 2010, str. 108-114

Hipoteka odwrócona jako forma finansowania długoterminowej opieki pielęgnacyjnej osób starszych; Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010, VOL. XLIV, 2

Reverse mortgage – charakterystyka produktu i analiza ryzyka ; (współautor P. Kowalczyk); „Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007”,  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, str.53-62

Wypalenie zawodowe jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniach osobowych; (współautor M. Borda) „Studia Ubezpieczeniowe”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 127, Poznań 2009, s. 536–543

Motor insurance market in Poland in connection with global trends, (współautor W.Ronka-Chmielowiec, I.Kwiecień), Economic Transformation of Central and Eastern European Countries - Conference proceedings, Wilno 2008 (s. 356-366)

Składka w ubezpieczeniach komunikacyjnych i czynniki ją kształtujące, (współautor W. Ronka-Cmielowiec, I.Kwiecień), w: Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie., Biblioteka Ubezpieczeniowa, Wiadomości Ubezpieczeniowe, lipiec 2008 s. 14-22

Insurance rating on Polish financial market; (współautor A.Jędrzychowska); Conference proceedings „Economic Transformation of Central and Eastern European Countries, Vilnius University Publishing House, 2008, str.297-309

Metody ustalania poziomu retencji w  wybranych typach umów reasekuracyjnych; ; Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1197, „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, wyd. AE we Wrocławiu, 2008, str.377-385

Reverse mortgage – analiza i perspektywy rozwoju produktu na rynku polskim; (współautor P. Kowalczyk); Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości, czerwiec 02/2008/15, str. 4-8

Ocena działalności reasekuracyjnej zakładów ubezpieczeń działających na rynku polskim  ; (współautor A.Jędrzychowska);  Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1176. Wyd. AE we Wrocławiu 2007, s. 129-142.

Modele katastrof w ustalaniu poziomu retencji dla wybranych typów umów reasekuracyjnych; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1133. Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 392-400, 2006

Kalkulacja składki w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych – wybrane problemy;  Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach część 2, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s.299-208, 2006

Metody wyznaczania współczynnika bezpieczeństwa wykorzystywanego w kalkulacji składki netto w ubezpieczeniach majątkowych; (współautor P. Kowalczyk); w Klasyfikacja i analiza danych, Rozprawy Naukowe  nr 120, Politechnika Białostocka, 2005

Kryteria oceny polityki reasekuracyjnej zakładów ubezpieczeń; w Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia, tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 2005

Selected Methods of Credibility Theory and its  Application to Calculating Insurance Premium in  Heterogeneous Insurance Portfolios; (współautor W. Ronka-Chmielowiec); w  Innovations in Classification, Data Science and Information Systems, Springer Verlag, Berlin, str. 490-498, 2004

Wybrane metody wyznaczania rozkładu łącznej szkody w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych; ; Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1022, Taksonomia 11 - Klasyfikacja i Analiza Danych - Teoria i Zastosowania, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 449-458, 2004

Rola reasekuracji finansowej w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń; (współautor P. Kowalczyk); w Nauki Finansowe Wobec Współczesnych Problemów Polskiej Gospodarki, s.123-130, Wyd. AE w Krakowie, 2004

Niektóre rozkłady stosowane do modelowania szkód katastrofalnych w ubezpieczeniach majątkowych; ; Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 988, Taksonomia 10 - Klasyfikacja i Analiza Danych - Teoria i Zastosowania, Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 511-520, 2003

Problem wyboru rozkładu prawdopodobieństwa opisującego wielkie szkody; W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 990. Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 427-431, 2003

Kalkulacja składki w niejednorodnych portfelach ubezpieczeń majątkowych; W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991. Wyd. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, s. 495-502, 2003

Modelowanie największych szkód w ubezpieczeniach majątkowych - wybrane problemy; Modelowanie Preferencji a Ryzyko s. 497-506. Wyd. AE w Katowicach, 2003

Analiza danych w ubezpieczeniach; (współautor W. Ronka-Chmielowiec); w „Zastosowania Statystyki i Data Mining w Finansach”, Statsoft Polska, Warszawa-Kraków, 2003

Porównanie wybranych metod zarządzania ryzykiem katastrofalnym; ; Rynek Kapitałowy - Skuteczne inwestowanie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, nr 2, s. 485-498, 2002