channel1.pngchannel2.pngchannel3.pngchannel4.png

ch specjalistów reprezentujących główne ośrodki akademickie w kraju. Omówiono w nim takie problemy, jak: ryzyko, jego pomiar i klasyfikacja; ubezpieczenia jako urządzenie finansowe; regulacje działalności ubezpieczeniowej; produkty ubezpieczeniowe; zarządzanie ryzykiem; gospodarka finansowa przedsiębiorstw ubezpieczeniowych; controling, budżetowanie, analiza finansowa i reasekuracja; ubezpieczenia na rynku finansowym; globalizacja systemu ubezpieczeniowego; nadzór ubezpieczeniowy; gwarancje ochrony ubezpieczeniowej; ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego.

 

UBEZPIECZENIA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

red. Wanda Ronka-Chmielowiec

Opis

Artykuły wchodzące w skład niniejszej publikacji są efektem I Ogólnopolskiej Konferencji „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, która  odbyła się w Rydzynie w maju 2007 roku. Konferencja ta została zorganizowana z inicjatywy Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Katedry Ubezpieczeń  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zgromadziła ona około 110 przedstawicieli różnych   ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków rynku ubezpieczeniowego. Zaprezentowano na niej około 70 referatów naukowych, które uzyskały pozytywne recenzje i w ostatecznej udoskonalonej wersji zostały opublikowane w prezentowanej pracy.  Problematyka poruszana w przedstawionych tekstach  dotyczy obszarów związanych z funkcjonowaniem instytucji ubezpieczenia, takich jak: analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie, ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i w gospodarstwie domowym, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne i funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych, finanse zakładów ubezpieczeń i metody aktuarialne

 

MATEMATYKA FINANSOWA

red. K. Piasecki, W. Ronka-Chmielowiec

Opis

Podręcznik do obowiązkowego przedmiotu na finansowych kierunkach studiów ekonomicznych. Zakres merytoryczny tego podręcznika obejmuje arytmetykę finansową poszerzoną o problematykę składki w ubezpieczeniach na życie. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, opis zależności arytmetyki finansowej został uzupełniony o jej implementację w arkuszu EXCEL. Każda taka implementacja jest przedstawiona jako wywołanie funkcji arkusza EXCEL wchodzącego w skład pakietu biurowego OFFICE Professional 2007. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania.

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz

Opis

Umiejętne zarządzanie ryzykiem warunkuje sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Różne rodzaje ryzyka, na jakie narażone są przedsiębiorstwa, powstają zarówno w otoczeniu, jak i w samym przedsiębiorstwie, będąc konsekwencją istniejącej struktury organizacyjnej, procedur działania, doboru pracowników czy obszaru prowadzonej działalności. Aby prawidłowo zarządzać ryzykiem, należy właściwie je rozpoznać, wycenić jego wartości i prawdopodobieństwo wystąpienia, wybrać metody zarządzania nimi i zbudować niezbędną do tego celu strukturę organizacyjną.

SPIS TREŚCI

 

RISK MANAGEMENT 

red. J.Monkiewicz, L.Gąsiorkiewicz

Opis

The book consists of four parts devoted to such items as general issues, risk management in undertakings, risk management in financial institutions and new areas of risk management. Part I - General Issues consists of two sections: Uncertainty, needs and risk (Bogusław Hadyniak) and Undertaking as a subject of risk - the development of risk management concept (Jan Monkiewicz). In Part II - Risk Management In Undertakings there are three sections: Risk Management and security of an organisation (Nemezjusz M. Pazio), Identification and Quantifition of interest rate risk and currency risk (Tadeusz Waściński, Paweł Krasiński) and Insurance in risk management (Wanda Ronka-Chmielowiec). Part III - Risk Management In Financial Institutions is divided into 4 sections: Global regulatory agenda in insurance in a context of current financial turmoil (Jan Monkiewicz), Financial risk in the insurance activity (Lech Gąsiorkiewicz), Bank risk in the basel accords (Ewa Komajda) and Measurement of investement risk (Wanda J. Pazio). And finally Part IV - New Areas Of Risk Management is divided into: Operational risk and the security of a organisation (Janusz Zawiła–Niedźwiecki), Business continuity management (Paweł Gołąb), Management liability and its insurance (Maria Gasińska) and Risk Management in non-profit organisations (Jarosław Domański).

 

SZKODY OSOBOWE KOMPENSOWANE Z UBEZPIECZENIA OC

Ilona Kwiecień

Opis

Publikacja prezentuje aktualne tendencje w obszarze szkód na osobie, kompensowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy analizują istniejące regulacje prawne i uwarunkowania systemowe oraz ekonomiczne aspekty problemu, dynamikę i strukturę szkód, procesy likwidacji szkody, implikacje dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Wiele uwagi poświęcają szkodom wyrządzonym przez nieznanych lub nieubezpieczonych kierujących, instytucji zadośćuczynienia oraz roli doradców odszkodowawczych. Przedstawiają tendencje w zakresie szkód osobowych kompensowanych z ubezpieczenia komunikacyjnego OC na rynku europejskim. Książka stanowi przyczynek do dyskusji o kierunkach rozwoju i konsekwencjach różnych rozwiązań z jednej strony dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, a z drugiej dla funkcjonowania obowiązkowego ubezpieczenia OC jako źródła kompensacji szkód powstałych w związku ze zdarzeniami na drogach.

SPIS TREŚCI

 

 

UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ilona Kwiecień

Opis

Publikacja jest poświęcona problemowi wykorzystania ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem przez podmioty gospodarcze – klientów zakładów ubezpieczeń. Autorka w sposób kompleksowy omówiła następujące kwestie:

  • pojęcie i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej,
  • proces zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych, jego konstrukcję, etapy oraz stosowane narzędzia i metody,
  • ubezpieczenie jako metodę możliwą do wykorzystania w tym procesie,
  • aspekty prawne i ekonomiczne tego procesu,
  • miejsce ubezpieczeń w koncepcjach zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem,
  • konstrukcję programu ubezpieczeń – aspekty organizacyjne i przedmiotowe związane z oceną oferty rynkowej,
  • proces likwidacji szkód.

Książka stanowi kompilację zagadnień teoretycznych i praktycznych oraz ekonomicznych i prawnych, co czyni ją użyteczną zarówno dla studentów ekonomii, prawa, menedżerskich studiów podyplomowych, jak i dla praktyków działających w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, menedżerów ryzyka, pośredników ubezpieczeniowych, doradców finansowych oraz osób z działu zarządzania, planowania finansowego.

SPIS TREŚCI

 

WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ HIPOTECZNA

Anna Szelągowska (red.)

Opis

Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym, która łączy w sobie zagadnienia związane z systemami i instrumentami finansowania oraz refinansowania hipotecznego w skali krajowej i ogólnoświatowej. Wydarzenia na światowych rynkach finansowych, jakie miały miejsce w pierwszej dekadzie XXI wieku pokazały, jak niezmiernie ważnym staje się znajomość funkcjonowania tego segmentu bankowości. Tematem wiodącym tej publikacji są nowe trendy na rynku usług bankowości hipotecznej, świadczonej nie tylko przez wyspecjalizowane banki hipoteczne, ale także przez banki uniwersalne, które coraz częściej zarządzając ryzykiem wierzytelności hipotecznych wykorzystują wiele innowacyjnych rozwiązań i strategii zabezpieczających je przed ryzykiem kredytowym. Książka ta idealnie wpisuje się we współczesny nurt badań nad finansowaniem rynku nieruchomości, prezentując Czytelnikom spójne kompendium wiedzy o nowej architekturze finansowej bankowości hipotecznej.

SPIS TREŚCI

 

ZASTOSOWANIE METOD ILOŚCIOWYCH W ANALIZIE I OCENIE UBEZPIECZEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Red. Wanda Ronka-Chmielowiec
Opis
Monografia jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2005-2007. Problematyka objęta badaniami ma znaczenie przede wszystkim dla praktyki zakładów ubezpieczeń, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz teorii ubezpieczeń. Podjęty problem badawczy jest niezwykle szeroki ze względu na różnorodność działalności przedsiębiorstw i w związku z tym zróżnicowaną specyfikę ryzyka towarzyszącego działalności gospodarczej. Jednocześnie warto zauważyć, że przeprowadzone badania mają walor naukowy, gdyż autorzy stosują zaawansowane metody badawcze z obszaru statystyki, matematyki, ekonometrii, taksonomii, a szczególnie z obszaru wielowymiarowej statystyki porównawczej i klasyfikacyjnej. Użycie metod ilościowych poprzedzone jest rozważaniami i analizą opisową dotyczącą stosowania ubezpieczeń w działalności gospodarczej na podstawie literatury przedmiotu i praktyki, co jest cennym i oryginalnym podejściem w połączeniu z przeprowadzonymi badaniami.

SPIS TREŚCI

 

METODY AKTUARIALNE -

ZASTOSOWANIA MATEMATYKI W UBEZPIECZENIACH

Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska, Wanda Ronka-Chmielowiec Opis

Przystępny wykład dotyczący zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, poparty licznymi przykładami. Autorki wprowadzają czytelnika w trudną tematykę związaną z ryzykiem ubezpieczeniowym, kalkulacją składek ubezpieczeniowych, metodami tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych czy reasekuracją. Na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania. Całość uzupełniają aneksy matematyczne.

SPIS TREŚCI

 

RYZYKO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ ZA ŻYCIE

Marta Borda Opis

Książka prezentuje zagadnienia związane z identyfikacją i oceną ryzyka występującego w zarządzaniu finansami zakładów ubezpieczeń na życie, w szczególności zawiera usystematyzowany katalog miar służących do oceny ryzyka związanego z: działalnością techniczno-ubezpieczeniową i reasekuracyjną, gospodarką finansową oraz działalnością lokacyjną firm ubezpieczeń na życie. Na całościowe ryzyko operacji finansowych zakładu ubezpieczeń istotny wpływ ma z jednej strony ryzyko dotyczące przedmiotu ubezpieczenia (tzw. ryzyko ubezpieczenia), a z drugiej strony ryzyko wynikające z samego funkcjonowania zakładu ubezpieczeń, w szczególności jego uczestnictwa w rynku ubezpieczeniowym i finansowym. W odniesieniu do zakładów ubezpieczeń na życie głównym i zarazem specyficznym źródłem ryzyka zarządzania finansami jest długi horyzont czasowy zawieranych umów ubezpieczenia.

 

ZASTOSOWANIE METOD EKONOMETRYCZNO-STATYSTYCZNYCH W ZARZĄDZANIU FINANSAMI W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ

Wanda Ronka-Chmielowiec (red.),

Marta Borda, Dominik Brach, Patrycja Kowalczyk, Katarzyna Kuziak, Ilona Kwiecień, Daniel Papla,Krzysztof Piontek, Paweł Rokita, Witold Szczepaniak, Dominika Tomaszewska Opis

Monografia powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 5. H02B01821 finansowanego ze środków KBN w okresie od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2003 r. pod takim samym tytułem. Działalność ubezpieczeniowa charakteryzuje się pewną specyfiką, ponieważ jej przedmiotem jest ryzyko ubezpieczeniowe, które można modelować, wykorzystując metody matematyki i statystyki, a ponadto istotną sprawa jest bezpieczeństwo finansowe firmy ubezpieczeniowej, które wiąże się z dobrym zarządzaniem finansami.

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ

Wanda Ronka-Chmielowiec (red.), Marta Borda, Patrycja Kowalczyk Opis

Pozycja zawiera sześć rozdziałów omawiających poszczególne grupy tematyczne:
1. Ogólna charakterystyka działalności ubezpieczeniowej, podstawowe zasady i obszary zarządzania finansami, regulacje określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej dotyczące prawidłowej gospodarki finansowej,
2. Sprawozdawczość finansowa,
3. Zarządzanie finansami (w obszarze działalności techniczno-ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej): planowanie dopływu składki, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, reasekuracja jako instrument poprawiający bezpieczeństwo finansowe i jej wpływ na inne decyzje finansowe,
4. Zarządzanie aktywami zakładów ubezpieczeń: ryzyko inwestycyjne, metody jego oceny, analiza portfeli inwestycyjnych,
5. Analiza finansowa zakładów ubezpieczeń, m. in.: system wskaźników, statystyczne metody analizy wielu zmiennych, ocena kondycji finansowej jako element ratingu ubezpieczeniowego,
6. System controllingu finansowego (strategiczny, operacyjny).

 

MODELOWANIE RYZYKA W UBEZPIECZENIACH

WYBRANE ZAGADNIENIA

Wanda Ronka-Chmielowiec

Opis

Książka stanowi uzupełnienie wykładów z dziedziny ubezpieczeń i przedstawia wybrane zagadnienia z modelowania ryzyka w działalności ubezpieczeniowej, np. przegląd probabilistycznych modeli ryzyka związanego z ubezpieczeniami typu non-life i typu life czy problem heterogeniczności portfeli ubezpieczeniowych.

 

UBEZPIECZENIA

RYNEK I RYZYKO

Wanda Ronka-Chmielowiec (red.), Krzysztof Jajuga , Ilona Kwiecień, Katarzyna Kuziak

Opis

W książce, napisanej przez zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przedstawiono szeroki wachlarz zagadnień związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń majątkowo-osobowych oraz ubezpieczeń na życie. Praca jest podzielona na cztery części poświęcone kolejno: historii i rodzajom ubezpieczeń oraz kontraktowi ubezpieczeniowemu; rynkowi ubezpieczeniowemu; ryzyku ubezpieczeniowemu; zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym.

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W UBEZPIECZENIACH

Wanda Ronka-Chmielowiec (red.), Stanisław Heilpern, Zdzisław Hellwig, Krzysztof Jajuga, Jacek Kaczmar, Katarzyna Kuziak

Opis

Autorzy przedstawili część zagadnień dotyczących oceny i pomiaru ryzyka oraz operacji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, wykorzystując metody ilościowe oparte na rachunku prawdopodobieństwa, statystyce matematycznej i teorii ryzyka. Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się i praktyką, i teorią ubezpieczeń. Ponadto niniejsza monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych interestujących się ubezpieczeniami i osób piszących prace magisterskie, dyplomowe i podyplomowe związane z problematyką ubezpieczeń.

 

Poniżej udostępniamy link do tabeli zawierającej wykaz wszystkich naszych publikacji książkowych:

pełny spis publikacji